آخرین قیمت خودروهای سایپا (۱۶ فروردین ۱۴۰۳) / پراید ۸ میلیون گران شد!

در این گزارش به بررسی قیمت خودروهای سایپا می‌پردازیم.

آخرین قیمت خودروهای سایپا (۱۶ فروردین ۱۴۰۳) / پراید ۸ میلیون گران شد!

آخرین قیمت محصولات سایپا امروز پنح‌شنبه (۱۶ فروردین ۱۴۰۳) به شرح زیر است:

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
اطلس ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
ساینا S ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎۰.۹۰%‌)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S (استاندارد) ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎۰.۸۸%‌)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S دوگانه سوز ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‌)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‌  
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک اتوماتیک ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک R ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک R تیپ S ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎۰.۴۶%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎۰.۶۸%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌  
کوییک R اتوماتیک ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک S ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک S (استاندارد) ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک GXR ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک GXR-L (استاندارد) ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک GXL ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
کوییک GXL (استاندارد) ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
شاهین G (استاندارد) ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰  
شاهین اتوماتیک G ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ (‎-۰.۰۶%‌)‎-۵۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ (‎۲.۳۶%‌)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‌  
سایپا 151 (لاینر) ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎۱.۷۴%‌)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌
منبع: ایران جیب
ارسال نظر