سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از دسترس خارج شد + عکس

سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از دسترس خارج شد.

سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از دسترس خارج شد + عکس

علاوه بر سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، سایت سامانه ثبت نام خودروهای وارداتی جانبازان هم از دسترس خارج شده است.

واردات۲

واردات۱

ارسال نظر