لیست کامل تعرفه واردات خودرو مشخص شد

فهرست سود بازرگانی خودرو های سواری اعلام شد.

لیست کامل تعرفه واردات خودرو مشخص شد

با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی سی: از ۶ به ۱۶ درصد

با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی: از ۵۱ به ۶۶ درصد

با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: از ۷۱ به ۹۱ درصد

با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: از ۹۱ به ۱۳۱ درصد

با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: از ۹۶ به ۱۶۱ درصد

با حجم موتور بیشتر از ۳۰۰۰ سی سی: از ۹۶ به ۱۷۱ درصد افزایش یافت.

ارسال نظر