روزگار خودرو گزارش می‌دهد؛

کار به اجاره جای پارک موتورسیکلت رسید / سالی ۳۰۰ میلیون ناقابل!

بعد از فروش و اجاره جای پارک برای خودرو حال اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است.

کار به اجاره جای پارک موتورسیکلت رسید / سالی ۳۰۰ میلیون ناقابل!

این روزها به حدی موتورسیکلت زیاد شده و دزدی ها افزایش پیدا کرده که جای پارک برای موتورسیکلت هم تبدیل به یک معضل شده است.

حال بعضی از افراد جای پارک موتورسیکلت به صورت جداگانه یا همراه با انباری اجاره می دهند.

به عنوان مثال فردی یک انباری ۴۵ متری را با جای پارک موتورسیکلت با ودیعه ۳۰۵ میلیون تومانی اجاره می‌دهد.

به نظر می‌رسد که آمار اجاره جای پارک موتورسیکلت در ۱۴۰۳ رو به افزایش باشد.

موتور۱

 

ارسال نظر