روزگار خودرو گزارش می‌دهد؛

بازار سیاه اجاره کارت سوخت برای شب عید / ماهی ۴.۵ میلیون تومان!

با توجه به این که سفرهای نوروزی در پیش است برخی از افراد به سمت اجاره کارت سوخت می‌روند.

بازار سیاه اجاره کارت سوخت برای شب عید / ماهی ۴.۵ میلیون تومان!

آنطور که اعلام شد خبری از سهمیه بنزین نوروزی نیست و همین باعث ایجاد بازار سیاه اجاره کارت سوخت شده است.

در فضای مجازی تبلیغات مختلفی برای اجاره کارت سوخت به چشم می‌خورد.

کارت سوخت‌ها به صورت ماهیانه و به مبلغ ۴.۵ میلیون تومان اجاره داده می‌شوند.

نیاز است که نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد و یا سهمیه بنزین نوروزی اختصاص داده شود تا کمتر شاهد چنین مواردی باشیم.

سوخت۱

سوخت۲

ارسال نظر