دعوتنامه تارا اتوماتیک V4P (اردیبهشت ۱۴۰۳) + جدول توضیحات

دعوتنامه تارا اتوماتیک V۴P موعد تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ صادر شد.

دعوتنامه تارا اتوماتیک V4P (اردیبهشت ۱۴۰۳) + جدول توضیحات

دعوتنامه تارا اتوماتیک V۴P موعد تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ صادر شد.

قیمت مبنا ۶،۸۱۴،۳۴۷،۰۰۰

تارا

منبع: خودرو نویس
ارسال نظر